5 Nisan 2009 Avukatlar Günü Mesajı

Tarih 11 Şubat 2011

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ nedeniyle Isparta Barosu Başkanı Av.Gamze Budak  tarafından verilen mesaj;
DEĞERLİ  MESLEKTAŞLARIM
 
Baromuzun 51. kuruluş yıldönümünü ve 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutladığımız bugün hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
 
Değerli Meslektaşlarım,
 
5 Nisanlar, her zaman Baroların ve Avukatlık mesleğinin sorunlarının konuşulduğu ve bu sorunların kamuoyuyla paylaşıldığı’ günler olmuştur. Zira tüm  yasal düzenlemelere rağmen, yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunma, uygulamada hala, yargının dışında görülmeye ve gösterilmeye devam etmektedir. Baroların, yargının vazgeçilmez üç  ayağından birini oluşturduğu ve yargı organın bir unsuru olduğu gerçeği ısrarla görmezlikten gelinmekte ve Baroların sadece avukatlara ait bir meslek örgütü olduğu zannedilmektedir.
 
Yasal olmamasına rağmen bu konudaki zihinsel yanlış, bir türlü çözümlenememiş ve yıllar boyunca savunma mesleğinin, yargının kurucu unsuru olduğu ve doktrindeki tanımı ile yargının üç ayağından biri olduğu gerçeği ,üzülerek belirtmeliyim ki, uygulamaya gerektiği ölçüde yansıtılamamıştır.Bu temel yanlış düzeltilmeden ne yazık ki diğer sorunlarımıza da arzu ettiğimiz gibi çözümler bulabilmemiz çok olanaklı görünmemektedir.
 
Değerli Meslektaşlarım;
 
Kutsal savunma mesleğinin içinde bulunduğu sorunlar ne yazık ki, her geçen gün biraz daha fazlalaşmaktadır. Ama bütün bu sorunların temelinde yatan asıl nedenin, savunma mesleğinin statüsü ile ilgili olarak yapılan yasal düzenlernelerin yetersiz olması ve bunun gerektiği ölçüde uygulamaya ve hukuk düzenine yansıtılamamış olmasından kaynaklandığı apaçık ortadadır.
 
Bu nedenle tüm Baroların, Türkiye Barolar Birliğinin ve tek tek her meslektaşımın Savunma mesleğinin hakettiği yerini, Anayasamızda Yargı başlığı içinde alması için elimizden gelen tüm gayreti göstermek zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmaktadır.
 
Zira ideal hukuk düzeninde yargının; sav, savunma ve karar ayaklarından oluştuğu, bu üç  ayaktan hiçbirinden vazgeçilemeyeceği, yargının bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı temel şartlar olarak kabul edilmiştir. Tüm Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde bu şartlar “vazgeçilemez “olarak değerlendirildiği halde, Avrupa Birliğine girme çabasında olan ülkemizde ne yazık ki ,ne yargı bağımsızlığından ne de yargının temel oluşumundan pek söz etme imkanımız kalmamıştır.Geçen yıldan bu yana gündemini koruyan pek çok davada yargı bağımsızlığını bertaraf edecek her türlü iç ve dış baskı ile hukukun temel prensiplerinin mevcut davalarda göz ardı edilmesinin tüm olumsuzluklarına ve görülmekte olan davalar ve soruşturmalarla ilgili gizlilik prensibinin ihlal edilerek yazılı ve görsel medyada flaş haberlerle irdelendiğine hep beraber tanık olduk. Yine yargının temel taşlarından olan savunmanın üçlü sacayağı içindeki yerine gerektiği gibi oturtulmamasından kaynaklanan ve bu nedenle adil yargılamayı etkileyen pek çok olumsuzluğa da yine beraberce tanık olduk. Savunmanın yer almadığı bir yargılamadan “Adil Yargılama” olarak bahsedilmesi mümkün değil iken, halen daha yasal düzenlernelerin yeterli düzeyde yapılmaması bizleri derinden üzmektedir.Baroların protokol listesinde ,Cumhuriyet Başsavcısı.Adalet Komisyon Başkanı ile aynı sırada olması şeklen olumlu bir adım olmakla beraber, mevcut hukuk düzeni ve devlet yapılanması içerisinde savunmanın ,yargının üç ayağından biri olduğunun yerleştirilmesi ve buna özen gösterilmesi hukuk devleti olmanın en büyük gereklerinden biridir. Devletin diğer tüm birimlerinin de bu konuya gereken hassasiyeti göstermesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.Zira savunmanın ,yargı içindeki bu önemli ve temel konumunun reddedilmesi veya görmezlikten gelinmesi ,sadece savunma mesleğini yapan biz avukatlar için değil ,ülkenin temel hukuk düzenini ve hukukun üstünlüğünü ve adil yargılamayı da ortadan kaldıran vahim sonuçlar doğuracağı gözden kaçırılmamalıdır.
 
Değerli Meslektaşlarım;
 
Bu temel sorunumuzun yanı sıra mesleğimizin içinde bulunduğu ve hepinizin bizzat yaşadığınız için yakınen bildiğiniz diğer sorunlarımıza da kısaca değinmek istiyorum. CMK konusunda biliyorsunuz ,yönetmelikle yapılan değişiklik doğrultusunda ödemelerin TBB nin ve Baroların elinden alınmasından sonra pek çok aksaklık yaşanmaya başlanmış,meslektaşlarımız gece gündüz fedakarca çalıştıkları halde karşılığını zamanında alamamışlardır.Halen ülkemizdeki 78 Baronun CMK ile ilgili alacakları çok afaki miktarlara ulaşmış ve bu konuda uzun süredir Baroların sesi duymamazlığa gelinmiş ve 2007 yılına ait ödeneklerin büyük bir bölümü bile halen ödenmemiştir. Ancak değerli meslektaşlarıma buradan TBB’nin 31/03/2009 tarihli 2009/41 sayılı duyurusu doğrultusunda önümüzdeki hafta içerisinde CMK ödeneklerinin parça parça serbest bırakılacağı haberini de duyurmak istiyorum.

Bununla birlikte CMK ile ilgili bu sorunların bundan sonra da yaşanmaya devam edeceği de aşikardır. Zira CMK kapsamında yapılacak ödenek miktarının gerçeğe uygun olarak hesaplanarak genel bütçeye dahil edilmesi ve dağıtımının da yine Türkiye Barolar Birliği ve Barolara bırakılmasının çözüme büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Bunun yanı sıra CMK kapsamında yapılan müdafii ve vekillik görevleri dolayısıyla, ceza yargılaması içerisinde savunmanın ve avukatlık mesleğinin nitelik ve özellik yönünden olumsuz şekilde etkilendiği ve mevcut uygulamanın avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığını zedelediği düşüncesi de tüm baroların ortak kanaatidir.

Bunun yanı sıra yine çıkarılmaya çalışılan Arabuluculuk yasa tasarısını da ülkemizdeki baroların büyük çoğunluğu gibi biz de olumlu bulamamaktayız. Zira hukuk nosyonu almamış kişilerce yapılacak arabuluculuk işlemlerinin Anayasaya ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Bunun yerine yargı düzeninin yükünü hafifletecek mevcut yasal düzenlemeler içindeki bazı müesseselerin uygulamaya geçirilmesinin daha olumlu bir adım olacağını düşünmekteyiz.
 
Değerli Meslektaşlarım;
 
İçinde bulunduğumuz bütün bu sıkıntılara rağmen, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve adil yargılanma hakkına olan inancımızı muhafaza ederek, savunma mesleğini yerine getiren biz avukatlar ve diğer tüm barolar gibi Isparta Barosu da ;toplumun hak ve özgürlüklerine ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkmaya ve adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ülkemizde ve tüm dünyada hukukun üstün ve egemen olduğu ve eksiksiz uygulandığı nice 5 Nisanlarda sağlık, huzur ve mutlulukla bir arada olmayı gönülden diliyor ve hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.05.04.2009
 
Av.Gamze Budak   
Isparta Barosu BaşkanıYorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

TANITIMLAR